Sfinte rugãciuni

  RUGÃCIUNILE ÎNCEPÃTOARE

În numele Tatãlui si al Fiului si al Sfântului Duh. Amin. Slavã Tie, Dumnezeul nostru, Slavã Tie!

Împãrate Ceresc, Mângãietorule, Duhul adevãruIui si Care pretutindenea esti toate le împlinesti, Vistierul bunãtãtilor si Dãtãtorule de viata, vino si Te sãlãsiuieste întru noi si ne curãteste de toata întinãciunea si mântuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fãrã de moarte, miluieste-ne pe noi (de 3 ori).
Slavã Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh, acum si pururea, Si în vecii vecilor. Amin.

Prea Sfântã Treime, miluieste-ne pe noi; Doamne, curãteste pãcatele noastre, Stãpâne iartã fãrãdelegile noastre, Sfinte, cerceteazã si vindecã neputintele noastre, pentru numele Tãu.

Doamne miluieste (de 3 ori).
Slavã Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

  Tatãl nostru

Tatãl nostru, Care esti în ceruri, sfinteascã-se numele Tãu, vie împãrãtia Ta, facã-se voia Ta precum în cer asa si pe pãmânt. Pâinea noastrã cea de toate zilele dã-ne-o nouã astãzi, si ne iartã nouã gresealele noastre, precum si noi iertãm gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi în ispitã, ci ne izbãveste de cel rãu. Cã a Ta este împãrãtia si puterea si slava, a Tatãlui si a Fiului si a Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin!

Tatãl nostru*

Deci astu-feliu sã ve rugati voi: Pãrintele nostru, carele esci in ceriuri, sântescã-se numele teu; Viã Împerãtia ta;  Fie voia ta, precumu în ceriu, si pe pãmentu;  Pânea nostrã cea de tote dilele dã-ni-o astã-di. Si ni iertã detoriele nostre, precumu si noi iertãmu detorniciloru nostri; si nu ne duce în ispitã; ci ne scapã de celu reu;  Cã a ta este îrnperãtia si puterea si mãrirea în eternu. Aminu. Cã de veti ierta omeniloru greselele loru, va ierta si vouî Pãrintele vostru celu cerescu; Darã de nu veti ierta omeniloru greselele loru, nici Pãrintele vostru nu va ierta vouî greselele vostre.


Our Father**

Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy Kingdom come. Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

Our Father***

Our Father in the heavens, let your name be sanctified. Let your kingdom come. Let your will take place as in heaven also upon earth. Give us today our daily bread. And forgive us our sins, for we ourselves also forgive everyone that is in debt to us; and do not bring us into temptation, but deliver us from evil.

Notre Père****

Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour; pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés; et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Amen!

Notre Père*****

Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!

  RUGÃCIUNI DE DIMINEATÃ

Sculându-ne din somn, cãdem cãtre Tine, Bunule, si cântare îngereascã strigãm Tie, Putemice: Sfânt, Sfânt, Sfânt esti, Dumnezeule; pentru rugãciunile îngerilor Tãi, miluieste-ne pe noi.

Slavã Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh.

Din pat si din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o lumineazã, inima si buzele le deschide, ca sã Te laud pe Tine, Sfântã Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Dumnezeule; pentm rugãciunile tuturor sfintilor Tãi, rniluieste-ne pe noi.

Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Fãrã de veste Judecãtorul va veni si faptele fiecãruia se vor descoperi. Ci cu fricã sã strigãm în miezul noptii: Sfânt, Sfânt, Sfânt esti, Dumnezeule; pentru Nãscãtoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.

Doamne miluieste (de 12 ori).

Din somn sculându-mã, multumescu-Ti Tie, Prea Sfântã Treime, cã pentru multã bunãtatea Ta si pentru îndelungã-rãbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine, lenesul si pãcãtosul, nici nu m-ai pierdut pentru fãrãdelegile mele, ci ai fãcut iubire de oameni dupã obicei; si întru deznãdãjduire zãcând eu, m-ai ridicat, ca sã mânec si sã slãvesc puterea Ta. Deci, lumineazã-mi ochii gândului, deschide-mi gura, ca sã învãt cuvintele Tale, sã-Ti  cânt întru mãrturisirea inimii si sã laud preasfânt numele Tãu, al Tatãlul si al Fiului si al Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin!

  RUGÃCIUNI LA VREMEA MESEI

La amiazã, înainte de a te aseza la masã, fã-ti semnul sfintei cruci si spune:

Tatãl nostru... (vezi mai sus)

Dupã masa de la amiazã, rosteste-ti rugãciunea:

Multumim Tie, Hristoase, Dumnezeul nostru, cã ne-ai sãturat pe noi de bunãtãtile Tale cele pãmântesti. Nu ne
lipsi pe noi nici de cereasca Ta împãrãtie, ci, precum în mijiocul ucenicilor Tãi ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino si la noi si ne mântuieste.

In numele Tatãui si al Fiului si al Sfântului Duh. Amin.

Seara înainte de a te aseza la masã:

Mânca-vor sãracii si se vor sãtura si vor lãuda pe Domnul; iar cei ce-L cautã pe Dânsul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului.

În numele Tatãlui si al Fiului si al Sfântului Duh. Amin.

Dupã masa de searã, rosteste-ti rugãciunea:

Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne întru fãpturile Tale, si întru lucrurile mâinilor Tale ne-am bucurat. Însemnatu-s-a peste noi lumina fetei Tale, Doamne. Dat-ai veselie în inimile noastre din rodul grâului, al vinului si al untului de lemn, ce s-au înmultit. Cu pace ne vom culca si vom adormi, cã Tu, Doamne, îndeosebi, întru nãdejde ne-ai asezat.

În numele Tatãlui si al Fiului si al Sfântului Duh. Amin.

  RUGÃCIUNEA DE SEARÃ

Dumnezeule Cel vesnic si Împãrate a toatã fãptura, Cel ce rn-ai învrednicit a ajunge în acest ceas, iartã-mi pãcatele ce am fãcut în aceastã zi, cu lucrul, cu cuvântul si cu gândul; si curãteste, Doamne, smeritul meu suflet de toatã întinãciunea trupului si a sufletului. Si-mi dã, Doamne, în aceastã noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mã din ticãlosul meu asternut bine sa plac preasfântului Tãu nume în toate zilele vietii mele si sã biruiesc pe vrãjmasii cei ce se luptã cu mine, pe cei trupesti, si pe cei fãrã de trup. Si mã izbãveste, Doamne, de gândurile cele desarte, care mã întineazã si de poftele cele rele.

Cã a Ta este împãrãtia, puterea si slava, a Tatãlui si a Fiului si a Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin!

Doamne, Dumnezeul nostru, orice am gresit în aceastã zi cu cuvântul, cu lucrul si cu gândul, ca un bun si iubitor de oameni, iartã-mi. Somn de pace daruieste-mi. Pe îngerul Tãu cel apãrãtor îl trimite sã mã acopere si sã mã pãzeascã de tot rãul.

Cã Tu esti pãzitorul sufletelor si al trupurilor noastre si Tie slavã înãltãm Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin!

Îngerul lui Hristos, pãzitorul meu cel sfânt si acoperitorul sufletului si al trupului meu, iartã-mi toate câte am gresit în ziua de astãzi si de toatã viclenia vrãjmasului meu celui potrivnic mã izbãvete, ca sã nu mânii cu nici un pãcat pe Dumnezeul meu; si te roagã pentru mine, pãcãtosul si netrebnicul rob, ca sã mã arãti vrednic bunãtãtii si milei Prea Sfintei Treimi si Maicii Domnului nostru Iisus Hristos si tuturor sfintilor. Amin!

  Crezul

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatãl Atottiitorul, Fãcãtorul cerului si al pãmântului, vãzutelor tuturor si nevãzutelor.
Si într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nãscut, Care din Tatãl S-a nãscut mai înainte de toti vecii. Luminã din Luminã, Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat, nãscut, nu fãcut; Cel de o fiintã cu Tatãl, prin Care toate s-au fãcut.
Care pentru noi oamenii si pentru a noastrã mântuire S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Maria Fecioara, si S-a fãcut om.
Si S-a rãstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat si a pãtimit si S-a îngropat.
Si a înviat a treia zi, dupã Scripturi.
Si S-a înãltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatãlui.
Si iarãsi va sã vinã cu slavã, sa judece viii si mortii, a Cãrui împãrãtie nu va avea sfârsit.
Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viatã Fãcãtorul, Care de la Tatãl purcede, Cela ce împreunã cu Tatãl si cu Fiul este închinat si slãvit, Care a grãit prin prooroci;
Intru una, sfântã, soborniceascã si apostoleascã Bisericã.
Mãrturisesc un Botez, spre iertarea pãcatelor.
Astept învierea mortilor;
Si viata veacului ce va sa fie. Amin!

THE CREED

I believe in One God, Father Almighty, Maker of heaven and earth and of all things visible and invisible. And in One Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages. Light of Light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made.
For us and for our salvation He came down from heaven and was incarnate by the Holy Spirit and the Virgin Mary and became Man. He was crucified for us under Pontius Pilate, and He suffered and was buried. On the third day He rose according to the Scriptures.
He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom will have no end.
And in the Holy Spirit, the Lord, Giver of Life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets.
In one, holy, catholic, and apostolic Church.
I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.
I expect the resurrection of the dead; and the life of the age, to come. Amen.


  Rugãciune pentru Sfânta Fecioarã Maria

Bucurã-te Marie,
cea plinã de har,
Domnul este cu tine.
Binecuvântatã esti tu între femei
si binecuvântat este rodul trupului tãu, Iisus.

Sfântã Marie, Maica lui Dumnezeu,
roagã-te pentru noi pãcãtosii
acum si în ora mortii noastre.
Amin.


  Visul Maicii Domnului

Dormind Prea Sfânta Fecioarã Nãscatoare de Dumnezeu în muntele Eleonului, când a fost în cetatea Bethleemului, a venit la Sfintia Sa Domnul Nostru Iisus Hristos si a intrebat-o: "Maica mea Prea Sfânta, dormi?"
Iar ea a zis: "Fiul meu Prea Dulce, Prea Frumoase Iisuse, am dormit si iatã ce am visat."

Si a zis Domnul: "Spune maica mea visul ce ai visat."

Si a zis Maica:    "Fiul meu prea dulce, am vazut pe Petru în Roma si pe Pavel în Damasc. Iar pe tine te-am vazut în cetatea Ierusalimului rãstignit pe cruce între doi tâlhari. Cãrturarii, fariseii si necredinciosii jidani defaimându-te foarte te-au batjocorit si descult te-au judecat si cu fiere te-au hranit si cu otet te-au adãpat, cu trestie si cu toiag peste cap te-au batut si în sfântul obraz te-au scuipat. Cununã de spini pe capul Tãu au pus si unul dintre ostasi cu sulita în coastã te-a împuns din care îndatã a iesit sânge si apã. Soarele s-a întunecat si Luna în roseatã s-a schimbat. Catapeteasma bisericii de sus pânã jos în douã s-a despicat, întuneric mare s-a fãcut peste tot pãmântul de la al saselea pânã la al nouãlea ceas. Iosif si cu Nicodim mi se parea cã te pogorau de pe cruce si cu giulgiu curat te-au înfãsurat si în mormânt nou te-au pus. In iad te-ai pogorit si usile cele de aramã le-ai zdrobit, pe Adam si pe Eva scotându-i afarã si înviind a treia zi te-ai înãltat la ceruri si te-ai asezat la dreapta Tatãlui."

Iarã Domnul a zis: "Maica mea Prea Sfântã, adevãrat vis ai avut si acestea toate Eu voi sã le pãtimesc pentru neamul omenesc. Si de va scrie cineva visul tãu si-l va tine la sine, îl va purta si în casa sa îl va pãstra, de acea casã necuratul nu se va apropia si pe duhul cel necurat îl va goni si Îngerul lui Dumnezeu va sta totdeauna lângã dânsul de-a dreapta si de nãvãlirile si supãrãrile dinspre oamenii cei rãi va fi mântuit, la drum de va cãlãtori si va avea acest vis pe lânga sine acel om nu se va teme de grindinã, de tunet, de fulger si de toatã moartea grabnicã va fi ferit. Arhanghelul Mihail va fi lângã dânsul, îndreptând calea lui ori încotro va merge, la dreaptã judecatã va afla milã si la iesirea lui din viatã mã voi arãta lui dimpreuna cu tine, Maica mea, si îngerul meu va lua sufletul lui ducându-l întru împãrãtia cerurilor, veselindu-se acolo cu toti dreptii care din veac au plãcut mie!" AMIN.

O, Prea Dulce si Sfântã Doamnã Fecioarã Maria, de Dumnezeu Nãscãtoare, primeste nevrednica mea rugãciune si mã pazeste de moarte naprasnicã si de toate primejdiile si-mi dãruieste pocãintã înaintea sfârsitului meu. AMIN.


CERETI   SI   VI   SE   VA   DA   VOUÃ   !
BATETI   SI   VI   SE   VA   DESCHIDE   !


--------------------
*       Sânta Scripturã a Vechiului si a Noului Testament", Iasi - 1874
**      Forma cea mai rãspânditã a rugãciunii "Our Father"
***     Altã variantã a rugãciunii "Our Father"
****    Forma cea mai rãspânditã a rugãciunii "Notre Père"
*****  Altã variantã a  rugãciunii "Notre Père"